Register - Early bird

Оролцогчын бүртгэл / Registration

Нэг байгууллагаас 2 ба түүнээс дээш хүн оролцох бол 5% хөнгөлөлттэй. / A group of 2 or more company employees is eligible for 5% discount on full price.